Kaszubski Park Krajobrazowy​​

Kaszubski Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 roku i jest położony na Pojezierzu Kaszubskim, w centralnym miejscu Kaszub. Jego powierzchnia to 33 202 ha, z czego ok. połowę zajmują użytki rolne, a 33,8% lasy. Obszar parku wchodzi w obręb trzech powiatów – kartuskiego, kościerskiego i wejherowskiego. Dodatkowo, Kaszubski Park Krajobrazowy jest otoczony pięcioma obszarami chronionego krajobrazu, a obszary Natura 2000 obejmują 40% jego powierzchni.

Park jest bardzo zróżnicowany pod względem roślinności. Obecność charakterystycznej flory odznaczającej się występowaniem gatunków górskich i podgórskich oraz reliktów lodowcowych, związana jest z lokalnym klimatem Pojezierza Kaszubskiego. Można tu znaleźć 190 gatunków roślin chronionych, zagrożonych wyginięciem bądź rzadkich. Większość obecnych tu zbiorowisk leśnych oraz roślinności torfowiskowej, szuwarowo-bagiennej i wodnej pozostała naturalna bądź nieznacznie zmieniona. Formami półnaturalnymi w parku są głównie łąki i pastwiska, ale także rzadkie wrzosowiska i murawy.

Na obszarach morenowych Kaszubskiego Parku Krajobrazowego rosną przede wszystkim lasy bukowe. Z kolei na terenach, gdzie wcześniej znajdowały się lasy liściaste, zostały wprowadzone świerki i bory sosnowe, które występują również na piaskach sandrowych. Na dużych torfowiskach można spotkać bory i brzeziny bagienne. W Kaszubskim Parku Krajobrazowym żyje też wiele różnych gatunków ptaków – jednymi z najważniejszych są tracze oraz sowa włochatka. Dodatkowo na terenach torfowisk i jezior dystroficznych można spotkać cyraneczkę, żurawia czy samotnika, a na strugach – pliszkę górską i zimorodka.

„Kaszubski Park Krajobrazowy” (Robert Remisz)