Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”​​

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” powstał w 1981 roku, wchodząc w obręb 2 powiatów – słupskiego i bytowskiego. Powierzchnia parku wynosi 37 040 ha i zajmuje tereny środkowego i dolnego biegu rzeki Słupi oraz jej zlewni od miejscowości Soszyca do drogi Krępa-Łosino. Bardzo ważną część krajobrazu parku stanowią jeziora, które charakteryzują się różną wielkością, pochodzeniem i kształtem. Do największych zbiorników wodnych na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” należą jeziora Jasień i Głębokie. Najcenniejszymi przyrodniczo są jednak jeziora lobeliowe, które zapewniają korzystne warunki dla rozwoju reliktowych gatunków roślin. Na obszarze parku można znaleźć 10 jezior tego typu.

Na obszarze województwa pomorskiego Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” to jedyny park typu dolinnego. Jego teren ukształtował się w okresie topnienia północnoatlantyckiego lądolodu. Pociągnęło to za sobą wykształcenie się wielu różnych form krajobrazu oraz znacznego zróżnicowania terenu pod względem wysokości. Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” charakteryzuje się dużą lesistością – aż 72% jego terenów to lasy, z czego najczęściej występującymi formami są bór sosnowy świeży i mieszany. Warto również wspomnieć o torfowiskach, a zwłaszcza o cennych fragmentach nawiązujących do torfowisk wysokich. Na obszarze parku powszechne są torfowiska niskie, których wyjątkowym rodzajem są wiszące torfowiska źródliskowe, powstające na krawędziach dolin – tam gdzie woda gruntowa wypływa na powierzchnię jako źródło.

Rzeka Słupia, wraz z dopływami, w wielu miejscach stanowi cenne siedlisko przyrodnicze. Znajdują się tu liczne gatunki roślin wodnych pod ochroną. Obecność jezior, strumieni i rzek w parku tworzy również sprzyjające warunki do życia dla wielu gatunków ryb, w tym łososia atlantyckiego oraz troci wędrownej. W Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” można też znaleźć liczne rośliny naczyniowe, których duża część to gatunki chronione, zagrożone bądź ginące. Występuje tu również kilkadziesiąt gatunków ssaków, w tym zwierząt związanych z wodą – bobry i wydry. Park jest również ciekawy z ornitologicznego punktu widzenia. Można tu zaobserwować takie ptaki zagrożone jak m.in. kanię rdzawą, bielika, orlika krzykliwego, puchacza czy bociana czarnego.

Z uwagi na swoje wyjątkowe walory przyrodnicze planuje się objęcie dorzecza rzeki Słupi ochroną w ramach sieci Natura 2000 – ma tu powstać specjalny obszar ochrony siedlisk ,,Dolina Słupi”. W ramach tego programu wyznaczono tu już obszar specjalnej ochrony ptaków. Na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” wydzielonych jest także 8 rezerwatów przyrody oraz ok. 70 pomników przyrody ożywionej i 1 przyrody nieożywionej. Istnieje tu również kilka użytków ekologicznych, które obejmują ochroną przede wszystkim ekosystemy wodno-błotne.

Zimorodek
Zimorodek. Zdjęcie: Grzegorz Jędro / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Kwitnący włosienicznik
Kwitnący włosienicznik. Zdjęcie: Elwira Ahmad / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Przylaszczka pospolita. Zdjęcie: Elwira Ahmad / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Krajobraz doliny rzeki Słupi, fot. Lucjan Duchnowicz / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Jeleń szlachetny. Zdjęcie: Lucjan Duchnowicz / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Lasy bukowe. Zdjęcie: Lucjan Duchnowicz / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Myszołów. Zdjęcie: Grzegorz Jędro / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Zamek wodny nad Jeziorem Głębokim. Zdjęcie: Elwira Ahmad / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Żaby trawne w ampleksusie. Zdjęcie: Elwira Ahmad / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Słupia. Zdjęcie: Lucjan Duchnowicz / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Jesienna buczyna. Zdjęcie: Archiwum Parku / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Pło mszarne. Zdjęcie: Barbara Utracka-Minko / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Pomnikowa aleja założona z lip szerokolistnych. Zdjęcie: Elwira Ahmad / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Kukułka szerokolistna. Zdjęcie: Elwira Ahmad / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Kwitnąca żurawina błotna. Zdjęcie: Andrzej Grzybowski / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Torfowisko z zarastającymi torfiankami. Zdjęcie: Elwira Ahmad / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Rzeka Kamienna. Zdjęcie: Elwira Ahmad / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Pełnik europejski. Zdjęcie: Elwira Ahmad / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Młode bociany. Zdjęcie: Józef Wysiński / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Park w odsłonie zimowej. Zdjęcie: Archiwum Parku / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Park w odsłonie zimowej. Zdjęcie: Archiwum Parku / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Włochatka. Zdjęcie: Grzegorz Jędro / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Kwitnąca lobelia jeziorna. Zdjęcie: Lucjan Duchnowicz / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Elektrownia wodna w Krzyni. Zdjęcie: Lucjan Duchnowicz / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Kosaciec żółty. Zdjęcie: Marcin Miller / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
„Wędrówka meandrami Słupi” (PZPK)