Słowiński Park Narodowy​

slowinski park narodowy
Zdjęcie: Karol Lipkowski / Słowiński Park Narodowy
Słowiński Park Narodowy powstał w 1966 roku. Obecnie jest to jeden z 23 parków narodowych w Polsce i jeden z 2 parków nadmorskich, a jego powierzchnia (od 2004 roku) wynosi 32 744 ha. Powołanie Słowińskiego Parku Narodowego miało na celu m.in. ochronę systemu jezior przymorskich, łąk, torfowisk, bagien oraz nadmorskich borów i lasów. Jednak najważniejszą formą przyrodniczą znajdującą się na obszarze parku jest wydmowy pas mierzei, na którym można znaleźć unikatowe na skalę europejską wydmy ruchome. Na terenie parku żyje również wiele gatunków ptaków chronionych. Północna część Słowińskiego Parku Narodowego obejmuje Morze Bałtyckie (111,71 km2), a łącznie wszystkie wody (morze, jeziora, torfowiska i bagna) wchodzące w obręb parku, stanowią prawie 80% jego obszaru. Cały teren parku został podzielony na dwa obręby – wodny i lądowy. W ramach obrębu lądowego zostało wydzielonych 6 obwodów ochronnych, a obręb wodny zawiera obwody ochronne Gardno, Łebsko i Bałtyk. Mierzeja Łebska oraz przymorskie jeziora charakteryzują się szczególnym bogactwem zjawisk i procesów przyrodniczych. Warto również zaznaczyć wyjątkową różnorodność ekosystemów Słowińskiego Parku Narodowego oraz ich bardzo dynamiczne relacje przestrzenne.

Fragment wybrzeża, który mieści się w granicach Słowińskiego Parku Narodowego (między Rowami a Łebą), stanowi jedno z nielicznych miejsc, gdzie jeszcze niedawno zachodziła na dużą skalę akumulacja piasku wyrzucanego przez fale na brzeg. Od ok. 3 000 lat praca wiatru oraz roślinność przyczyniały się do powstawania wielu generacji wydm na morskich piaskach. Z prowadzonych tu badań archeologicznych wynika, że początek współczesnej fazy wydmotwórczej przypada na I połowę XVI wieku. Jednak działalność człowieka spowodowała dewastację szaty roślinnej oraz uruchomienie piasków.

Z uwagi na swoją wyjątkowość, obszar Słowińskiego Parku Narodowego został objęty międzynarodowymi konwencjami i porozumieniami w zakresie ochrony przyrody, m.in. HELCOMBSPA, Światowy Rezerwat Przyrody czy obszar wodno-błotny Ramsar.

„Przeżyj to! Polskie parki narodowe – Słowiński Park Narodowy” (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
„Przyrodnicze Drogowskazy – Słowiński Park Narodowy”
(Ludzie i Środowisko)