Trójmiejski Park Krajobrazowy​

Trójmiejski Park Krajobrazowy powstał w 1979 roku, a jego obecna powierzchnia wynosi 19 930 ha. W obręb parku wchodzą 2 rozległe kompleksy leśne na obszarze wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego oraz jej strefy krawędziowej, które rozdziela kilka zurbanizowanych terenów. Położenie tak ważnego przyrodniczo parku o dużych rozmiarach tuż przy aglomeracji miejskiej (Trójmiasto) jest unikatowe w Polsce. W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym zostało ustanowionych 10 rezerwatów przyrody i 171 pomników przyrody.

Jednym z najważniejszych walorów przyrodniczych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest jego wyjątkowa polodowcowa rzeźba terenu. Powstała ona na skutek procesów związanych ze zlodowaceniem bałtyckim, w szczególności z jego ostatnią fazą pomorską – od 15 do 13 tysięcy lat temu. W parku można znaleźć liczne torfowiska oraz kilkanaście małych jezior, m.in. Wyspowo, Okuniewko, Borowo, Wygoda, Bieszkowickie, Pałsznik, Zawiat czy Długie. Dodatkowo charakter polodowcowego krajobrazu jest uwypuklony poprzez obecność wielu głazów narzutowych. Na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego występuje gęsta sieć głębokich dolin różnej wielkości. Ich dnem często płyną potoki o charakterze podgórskim, których źródła w większości również znajdują się na terenie parku. Prezentowany tu typ rzeźby terenu uważa się za unikatowy w skali Niżu Europejskiego.

Lasy zajmują ok. 90% powierzchni Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – dominują wśród nich lasy bukowe i mieszane z bukiem. Występują tu również fragmenty grądów, łęgów, borów bagiennych oraz zbiorowisk nieleśnych (np. półnaturalne łąki). Jednymi z najważniejszych przyrodniczo form są torfowiska i źródliska, prezentujące ciekawą roślinność. Na florę parku składa się ponad 50 gatunków roślin chronionych oraz liczne gatunki rzadkie, reliktowe i górskie. Dodatkowo, można tu znaleźć również bardzo rzadkie mszaki, porosty i grzyby. W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym żyje też wiele gatunków ptaków, m.in. bocian czarny, samotnik, żuraw, włochatka, dzięcioł czarny, siniak, pluszcz czy zniczek.